viernes, 2 de octubre de 2015

Lavandeira do Sil (Miguel)Lavandeira do río Sil
Miguel rematou o mural en Quiroga(Lugo) tras tres días de traballo intensivo. Representa unha lavandeira, criatura mitológica que vivía baixo a auga no río Sil e dedicábase a limpar e puir as pepitas de ouro do río. Aquí deixamos a lenda que dá orixe a estas criaturas:
Hai unha lenda que fala das profundas e misteriosas augas do río Sil, na Ribeira Sacra, provincia de Ourense, como un lugar de intrigantes covas e pasadizos, amores imposibles e seres mitolóxicos que moran as súas profundidades.
Conta a lenda que a filla dun poderoso nobre de Quiroga gustaba de percorre-los montes dos arredores vestida con roupas vulgares, co obxecto de pasar inadvertida entre as xentes humildes.
Río Sil Nunha tarde de outono atopou nun dos seus paseos un cazador mozo e lanzal, que viña de cazar un corzo coa súa baésta. A doncela, cuxa fermosura era, segundo se conta a "dunha fada", deuse a coñecer como pertencente ó castelo de Quiroga, mentres que o mancebo fíxoo como vasalo do señor de Osorio, de Castro Caldelas. Así e todo, a beleza de ámbolos dous mozos fixo que se namoraran nese mesmo instante o un do outro, acordando manter novos e apaixonados encontros.
Aqueles encontros tiñan lugar nas beiras do Sil e ó facérense frecuentes chegaron a coñecemento do poderoso pai da rapaza. Don Pedro de Quiroga, que así era como se chamaba este nobre, consideraba ós de Castro Caldelas os seus adversarios e indignos de pretenderen a súa filla, po-lo que lle prohibiu a esta que volvera a ver o mozo cazador.
Así e todo, os namorados atoparon axiña o xeito se veren, pois había un pasadizo que comunicaba o castelo de Quiroga cun túnel que pasaba por baixo do Sil e ía ata o castelo de Castro Caldelas. Sen embargo, o pai da doncela decatouse axiña do que acontecía e considerándoo unha ultraxe decidiu impor un castigo a ámbolos dous mozos.
Así pois, unha vez que os amantes penetraran dentro do pasadizo para correr un ós brazos do outro, o pai da doncela mandou ós seus homes pechar ámbalas dúas entradas do túnel cun gran número de rochas para que estas dificilmente puidesen ser outra vez abertas.
Deste xeito, ficaron, baixo das augas do Sil, os novos amantes para sempre...
Deles tamén conta a lenda que foron os proxenitores das lavandeiras, eses seres mitolóxicos que a crenza sitúa nas augas profundas deste río, e das que se cre lavan e pulen as pepitas de ouro que o Sil deposita no seu leito.
------------------------------------------------------------------------------------------
Lavandera del río Sil
Miguel terminó el mural en Quiroga (Lugo) tras tres días de trabajo intensivo. Representa a una lavandera, una criatura mitológica que vivía bajo el agua en el río Sil y se dedicaba a limpiar y pulir las pepitas de oro del río. Aquí dejamos la leyenda que da origen a estas criaturas:
Hay una leyenda que habla de las profundas y misteriosas aguas del rio Sil, en la Ribeira Sacra, provincia de OURENSE, como un lugar de intrigantes cuevas y pasadizos, amores imposibles y seres mitológicos que viven en sus profundidades. Cuenta la leyenda que la hija de un poderoso noble de Quiroga gustaba de recorrer los montes de los alrrededores vestida con ropas vulgares, con el objeto de pasar inadvertida entre las gentes humildes.
Una tarde de otoño encontró en uno de sus paseos, un cazador joven y esbelto, que venía de cazar un corzo con su bestia. La doncella, cuya hermosura era, según se cuenta a "de un hada", se dió a conocer como perteneciente al castillo de Quiroga, mientras que el joven lo hizo como vasallo del señor de Osorio, de Castro Caldelas. Así y todo, la belleza de los dos mozos hizo que se enamoraran en ese mismo instante uno del otro, acordando mantener nuevos y apasionados encuentros. Aquellos encuentros tenían lugar en las riberas del Sil y al hacerse frecuentes llegaron a conocimiento del poderoso padre de la chica. Don Pedro de Quiroga, que así era como se llamaba este noble, consideraba a los de Castro Caldelas sus adversarios e indignos de pretender a su hija, por lo que le prohibió a esta que volviera a ver al lchico cazador. Así y todo, los enamorados encontraron pronto la forma de verse, pues había un pasadizo que comunicaba el castillo de Quiroga con un túnel que pasaba por bajo del Sil e iba hasta el castillo de Castro Caldelas. Sin embargo, el padre de la doncella se enteró enseguida de lo que pasaba y considerándolo un ultraje decidió imponer un castigo a los dos chicos. Así pues, una vez que los amantes entraron dentro del pasadizo para correr uno a los brazos del otro, el padre de la doncella mandó a sus hombres cerrar ambas entradas del túnel con un gran número de rocas para que estas dificilmente pudesen ser otra vez abiertas. De esta forma, quedaron bajo las aguas del Sil, los nuevos amantes para siempre..De ellos también cuenta la leyenda que fueron los progenitores de las lavanderas, esos seres mitológicos que la creencia sitúa en las aguas profundas de este rio, y de las que se cree lavan y pulen las pepitas de oro que el Sil deposita en su lecho.
Leyenda extraída de

No hay comentarios:

Publicar un comentario